ITTS, gevestigd aan Julianalaan 54, 3851 RD Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
ITTS
Julianalaan 54
3851 RD Ermelo
T.: 0341-554979

De contactpersoon binnen ITTS voor gegevensbescherming is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken
ITTS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door middel van het contactformulier op onze website, telefonisch of per e-mail.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-     Voor- en achternaam
-     Adresgegevens
-     Telefoonnummer
-     E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Uw toestemming voor de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het aangaan van een overeenkomst met ITTS en de uitvoering van die overeenkomst en de administratieve en financiële afhandeling door ITTS.
ITTS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-     U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
-     Om goederen en diensten aan u te leveren.
-     Om de (financiële) administratie te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
ITTS neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ITTS) tussen zit.

Hoe en hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw gegevens worden altijd lokaal opgeslagen en/of op een beveiligde server binnen de Europese Unie.
ITTS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens       Bewaartermijn    Reden
Voor- en achternaam    7 jaar                 Financiële administratie en belastingen
Adresgegevens            7 jaar                  Financiële administratie en belastingen
Telefoonnummer          7 jaar                  Financiële administratie en belastingen
E-mailadres                  7 jaar                  Financiële administratie en belastingen

Delen van persoonsgegevens met derden
ITTS verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ITTS gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat ITTS niet verantwoordelijk is voor de inhoud of privacypraktijken van andere websites, noch voor uitingen van derden betreffende ITTS op sociale media. Wij adviseren u om, wanneer u onze site verlaat, de privacy verklaringen van andere sites die persoonlijke gegevens verzamelen te lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ITTS.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: ITTS, Julianalaan 54, 3851 RD Ermelo.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ITTS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ITTS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

ITTS, located at Julianalaan 54, 3851 RD Ermelo, The Netherlands is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
ITTS
Julianalaan 54
3851 RD Ermelo
The Netherlands
T.: +31 341 554979

The contact person within ITTS for data protection can be reached via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Personal data that we process
ITTS processes your personal data by using our services and / or by providing it to us yourself, f.e. by using the contact form on our website, by telephone or by e-mail.

Below is an overview of the personal data we process:
-     First and last name
-     Address
-     Phone number
-     E-mail address

Special and / or sensitive personal data that we process
Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this consent, please contact us at Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., then we will delete this information.

On what basis and for what purpose we process personal data
Your consent to the data processing is necessary for an agreement with ITTS and the execution of that agreement by ITTS including (financial) administration.
ITTS processes your personal data for the following purposes:
-     To call or e-mail you if necessary to carry out our services.
-     To deliver goods and provide services to you.
-     To carry out our (financial) administration.

Automated decision-making
ITTS does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions that are taken by computer programs or systems, without involving a person (for example an ITTS employee).

How and how long we store personal data
Your data is always stored locally and / or on a secure server within the European Union.
ITTS does not store your personal data for longer than strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following personal data:

Personal data              Retention period         Reason
First and last name     7 years                        Financial administration and taxes
Address details           7 years                        Financial administration and taxes
Phone number            7 years                        Financial administration and taxes
E-mail address           7 years                         Financial administration and taxes

Sharing personal data with third parties
ITTS provides your personal data only to third parties if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use
ITTS only uses technical and functional cookies, and analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit our website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. We can also optimize our website with this. You can opt out the use of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

Links to other websites
Our website contains links to other websites. Please be aware that ITTS is not responsible for the content or privacy practices of such other websites, nor for third-party statements concerning ITTS on social media. We encourage you to be aware when you leave our site and to read the privacy statements of any other site that collects personally identifiable information.

View, modify or delete data
You have the right to view, your personal data and / or to have them corrected or deleted. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by ITTS.
You can send a request for inspection, correction, deletion of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to: ITTS, Julianalaan 54, 3851 RD Ermelo, The Netherlands.

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and national insurance number black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.

ITTS would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

How we protect personal data
ITTS takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or there are indications of abuse, please contact us at Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U bezoekt de website van ITTS.

Deze Cookie verklaring is van toepassing voor http://www.itts.nu

Bij het gebruik van de website van ITTS kan door ITTS en/of door derden informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door ITTS en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de website van ITTS te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van website van ITTS te onthouden.
Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.
Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de website van ITTS te analyseren.
Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat ITTS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Wijziging van deze verklaring
ITTS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie verklaring op de hoogte bent.

You are visiting the website of the ITTS.

This Cookie policy applies to http://www.itts.nu

When using the site of the ITTS, information about your use of this website can be collected by ITTS and / or third parties, using cookies. A cookie is a small file that is sent along with pages from a website and stored by your browser on your computer hard drive. The browser detects visitors on repeat visits to a site.

The collected information by using a cookie, by ITTS and / or third parties may be used for the following purposes:
For functional purposes: to navigate and login or to remember your settings and / or preferences when using the website of ITTS.
For example: You log onto a website and a cookie allows the system to recognize that you are logged in on your next visit to the same site. You do not have to log in again.
For analytical purposes: to analyze the use of the website of ITTS.
For example, a cookie can collect information about how many visitors visit a specific web page, so ITTS knows which (pages) of the site are popular.

The above mentioned information collected by ITTS can be combined with personal data processed by ITTS. However, information gathered by third parties will not be linked to personal data processed by ITTS. ITTS does not use, and has no access to this third party information collected. The use of cookies and other technologies by these third parties, as referred to herein is subject to their own privacy policies usually available on their own website(s).

Remove and reject cookies
You can remove already placed cookies through the browser settings on your computer and you can deny the location of new cookies. How to do so varies from browser to browser, see the help function in your browser. Please note that if you refuse cookies and / or delete them, you can not always use all the features of a website. In addition to reject and / or delete cookies only affects the computer and browser that you perform this operation on. If you use multiple computers and / or browsers repeat the action(s) as often as needed.

Privacy
On the personal data collected with help of cookies processed by ITTS applies the Privacy policy by ITTS.

Change of this policy
ITTS reserves the right to make changes in this Cookie policy. Any updates will be published on this page. We recommend that you revisit this Cookie policy so you are always aware of the contents of the current Cookie policy.