Αυτή η αποποίηση ευθύνης ισχύει:

 • ο ιστότοπος: όνομα τομέα www.itts.nu;
 • ο εκδότης: ITTS;
 • χρήση(ες). συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, σύνδεσης, ανάκτησης, διαβούλευσης, ανάγνωσης, προβολής, ακρόασης, επεξεργασίας, συμπλήρωσης (φόρμες), αποστολής, (προσωρινά) αντιγραφής, αποθήκευσης, μετάδοσης, διανομής, χρήσης υπηρεσιών, διάπραξης πράξεων (όπως αγορά, ενοικίαση);
 • εσείς: είτε εκπροσωπείτε είτε όχι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο;
 • περιεχόμενα: συμπεριλαμβανομένων κειμένου, εικόνων, υπερσυνδέσμων, θραυσμάτων ήχου και/ή βίντεο ή/και άλλων αντικειμένων;
 • ζημιά: άμεσες ή έμμεσες ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των χαμένων δεδομένων, της επιχείρησης, του εισοδήματος, του κέρδους ή άλλου οικονομικού μειονεκτήματος.

Τα ακόλουθα ισχύουν για τον ιστότοπο:

 1. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, συμφωνείτε με αυτήν την αποποίηση ευθυνών.
 2. Ο εκδότης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τακτική ενημέρωση του περιεχομένου του ιστότοπου ή/και του συμπληρώματος. Παρά αυτή τη φροντίδα και προσοχή, είναι πιθανό το περιεχόμενο να είναι ελλιπές ή/και λανθασμένο.
 3. Ο εκδότης παρέχει το περιεχόμενο του ιστότοπου στην κατάσταση που είναι στην πραγματικότητα, χωρίς εγγύηση ή εγγύηση ως προς την καταλληλότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή με άλλο τρόπο. Το περιεχόμενο προορίζεται τόσο για επαγγελματική όσο και για ιδιωτική χρήση.
 4. Ο εκδότης δεν ευθύνεται για ζημιές ή απειλές τραυματισμού που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του ιστότοπου ή την αδυναμία συμβουλευτικής του ιστότοπου.
 5. Ο εκδότης επιτρέπεται να τροποποιήσει ή να τερματίσει τον ιστότοπο κατά την κρίση του και ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο εκδότης δεν ευθύνεται για τις συνέπειες αλλαγής ή τερματισμού του ιστότοπου.
 6. Με την επιφύλαξη αυτής της αποποίησης ευθύνης, ο εκδότης δεν ευθύνεται για τα συνδεδεμένα αρχεία τρίτων στον ιστότοπο. Αυτοί οι σύνδεσμοι δεν συνιστούν επικύρωση αυτών των αρχείων.
 7. Η μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του μπορεί να αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των κανονισμών σχετικά με το απόρρητο, τη δημοσίευση ή/και την επικοινωνία με την ευρεία έννοια της λέξης. Είστε υπεύθυνοι για όλα όσα στέλνετε από τον ιστότοπο.
 8. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να σας αρνηθεί την άδεια χρήσης του ιστότοπου ή/και ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο για χρήση. Μετά από αυτό, ο εκδότης μπορεί να παρακολουθεί την πρόσβαση στον ιστότοπο.
 9. Θα προστατεύσετε τον συντάκτη, τους υπαλλήλους του, τους εκπροσώπους του, τους δικαιοδόχους, τους εμπορικούς εταίρους και τον συντάκτη αυτής της δήλωσης αποποίησης από δικαστικά και εξώδικα μέτρα, καταδίκες κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για νομική συνδρομή, λογιστές κ.λπ. που ορίζονται από τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα ή σχετίζεται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού ή των δικαιωμάτων άλλων.

Περαιτέρω πληροφορίες
Οι ερωτήσεις σχετικά με τον ιστότοπο πρέπει να απευθύνονται στον εκδότη.

Πνευματική ιδιοκτησία ©
Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Αυτός ο ιστότοπος και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται μέσω αυτού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν εν όλω ή εν μέρει ή/και να δημοσιευτούν με εκτύπωση ή φωτοτυπία ή αποθήκευση σε ηλεκτρονική συσκευή ή οποιοδήποτε άλλο μέσο χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ITTS.